Giới thiệu công ty Giới thiệu công ty(công ty có liên quan

Giới thiệu công ty(công ty có liên quan


Tên viện nghiên cứu Viện nghiên cứu thuộc công ty
Ngày thành lập Ngày 10 tháng 12 năm 2008
Lĩnh vực nghiên cứu 1. Window-Display
2. Mobile Keypad
3. Center Key, Navi Key, Lens
4. Digital Camera Lens, LCD-Cover
5. MEMS (Micro Electro Mechanical System) Process
6. Glass Direct Pattern Process
7. Optical Design
8. Automation Equipment Systems Control
Vị trí 175-16, Magokjungang-ro, Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea (755-10, Magok-dong)
TEL: +82-2-3662-2147      FAX: +82-2-3665-2147