Bảo đảm chất lượng Nguyên tắc về chất lượng

Nguyên tắc về chất lượng

Vì vậy, tất cả hệ thống sản xuất và chất lượng sản phẩm của chúng tôi đáp ứng yêu cầu KS Q ISO 9001: 2009,
để đạt được mục đích này, chúng tôi phải xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng và thực hiện các hoạt động cải tiến chất lượng liên tục từ các hợp
đồng đến chuyển giao . Để như thế, các tổ chức và nhân viên phải hiểu rõ chính sách quản lý chất lượng của công ty,
làm hết trách nhiệm mỗi người được giao để đảm bảo rằng quản lý chất lượng có thể được giải quyết ở giai đoạn đầu.
Từng cá nhân biết cách đáp ứng các khách hàng, làm kinh doanh hiệu quả, tạo ra lợi nhuận, hỗ trợ toàn bộ nguồn nhân lực để thực
hiện công việc một cách năng động và hiệu quả. Mục tiêu chất lượng được thiết lập bằng cách định ra mỗi năm. Thực thi,
để thực hiện hệ thống chất lượng này và duy trì nó, cần chỉ định một người đại diện chất lượng cho Bộ phận hỗ
trợ sản xuất, ủy quyền quyền hạn và trách nhiệm này.